Acceptans av bitcoin : Ett föreslaget ramverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Bitcoin är en teknologi som etableras allt mer i samhället. Med dess ökade etablering i åtanke, ämnar denna studie undersöka hur acceptans av Bitcoin kan studeras. Studien föreslår ett teoretiskt ramverk, baserat på Technology Acceptance Model och utökat med finansiell och social risk, och testar detta ramverk på ett bekvämlighetsurval av svenska privatpersoner. För att testa relevansen av de relationer som tillsammans utgör det teoretiska ramverket användes strukturell ekvationsmodellering. Studien fann att det teoretiska ramverket kan användas för att analysera urvalets acceptans av bitcoin med måttlig förklaringskraft, men kunde inte bekräfta att uppfattad användarvänlighet och uppfattad social risk har en signifikant påverkan på attityden till teknologin Bitcoin. Studiens slutsats kan sammanfattas med att det föreslagna ramverket är användbart vid analys av acceptans av Bitcoin, men att bekvämlighetsurvalet inte tillåter studien att göra några generaliseringar till en större population. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)