"Detta enbart på grund av min familj och släkt" - Kosovoalbanska ungdomars syn på blandäktenskap i dagens Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att undersöka hur kosovoalbaner ser på blandäktenskap i dagens Sverige. Vidare var studiens frågeställningar: hur intervjupersoner ser på relationer med någon med annan bakgrund och hur de upplever familjens åsikter. Dessa frågor har i sin tur besvarats med hjälp av empirisk studie, tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Kvalitativa intervjuer med sex kosovoalbaners intervjusvar har varit grunden för insamlingen av materialet. Sammanfattningsvis visar resultatet att respondenterna inte har något emot blandäktenskap, men att de själva inte hade valt att gifta sig med någon utanför den etniska gruppen. Vidare visar resultatet att föräldrarnas åsikter spelar en stor roll för respondenternas liv och därmed påverkar det även deras val av partner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)