Mötet med döden - En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Göransson, P & Hansson, A-M. Mötet med döden – En litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Döden är något vi alla förr eller senare kommer att konfronteras med, men likväl något vi sällan pratar om. Sjukvårdens främsta uppgift är att rädda liv, men då och då händer det att en patient dör. Oavsett om döden kommer plötsligt eller varit väntad, väcker den tankar och känslor hos dem som finns runtomkring. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av mötet med döden och den döende patienten. Som metod valdes att göra en litteraturstudie. Sökning i databaserna Cinahl, Pubmed och Psycinfo resulterade i elva vetenskapliga artiklar (tio olika studier). Studierna har utförts i Sverige, England, USA, Iran och Taiwan, mellan åren 1998 och 2010, och så väl palliativa som akut- och intensivvårds avdelningar finns representerade. Resultatet visar att sorg, rädsla, skuld och maktlöshet är vanligt förekommande känslor i sjuksköterskans möte med döden och den döende patienten. Men det finns också de för vilka döden inneburit lättnad eller rent av ökad livslust. För att hantera de negativa känslorna är det viktigt att sjuksköterskan hittar en balans mellan närhet och distans. För många är det också en hjälp att på olika sätt skaffa sig kontroll över situationen. Stöd att klara situationen fås oftast genom att prata med sina kollegor, men någon tar även upp religiös tro. Ett annat sätt att hantera situationen är att använda humor. För många sjuksköterskor verkar mötet med döden och den döende patienten även ha inneburit något positivt då det förändrat deras livssyn och hjälpt dem att utvecklas som människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)