Arkitektur för IS/IT-baserad Interorganisatorisk samverkan - En studie av ERP och IOS

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att belysa arkitektur för informationssystem (IS) och jämföra två olika strategier för informationsförsörjning, Enterprise Resource Planning (ERP) och Interorganisatoriska System (IOS), vilka båda stödjer samarbete över organisationsgränser. Vi vill undersöka vilken IS-strategi som är mest lämpad för interorganisatoriskt samarbete och från ett strategiskt perspektiv klargöra de förhållanden som råder vid interorganisatoriska samarbeten. Genom litteraturstudier vill vi ta fram en konceptuell modell för interorganisatorisk informationsförsörjning och jämföra den med ett intervjubaserat insamlat material. Vi har funnit att ERP- och IOS-baserad strategi kompletterar varann på flera sätt. ERP baseras på standardiserad hantering av information och använder sig av integrerade informationskällor, medan IOS baseras på standardisering av kommunikation samt integrerar differentierade värdekedjor. Det här utgör tillsammans en fruktbar grund för ett interorganisatoriskt samarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)