Samhällskunskap och aktivt deltagande i samhällslivet - En kunskapsöversikt om hur forskningen tolkar samhällskunskapsämnets uppdrag att skapa förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att försöka förtydliga samhällskunskapsämnets syfte att ”skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Följande frågeställning har legat till grund för översikten: Hur tolkas samhällskunskapsämnets uppdrag att skapa förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet i forskningen? Frågeställningen har undersökts genom sökningar i databaserna Libsearch, ERIC och SwePub efter källmaterial i form av huvudsakligen vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Resultaten visar två olika typer av tolkningar där den ena är tätt sammankopplad med skolans demokratiska uppdrag och ser aktivt deltagande i samhällslivet som en form av demokratiskt deltagande. Den andra tolkningen handlar om att det demokratiska uppdraget i skolan på senare år tonats ned till förmån för att stå till tjänst för arbetsmarknadens behov. Att skapa förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet tolkas alltså antingen som att skolan har en roll i att fostra demokratiskt deltagande medborgare, eller att det viktigaste är att fostra medborgare väl anpassade för att delta på den rådande arbetsmarknaden. Slutsatsen är att tolkningen av vad aktivt deltagande i samhällslivet innebär alltjämt ligger förhållandevis öppen för varje enskild lärare att göra. Både skolan och samhällskunskapsämnet är emellertid politiskt styrda och känsliga för politiska trender, vilket en lärare bör ha med sig i läsningen av styrdokumenten. Förslag på vidare forskning innefattar att undersöka konsekvenserna av skolans demokratiarbete på elevers långsiktiga demokratiska deltagande. Lärares uppfattning om och hantering av samhällskunskapsämnets förändring är ytterligare ett område att utforska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)