Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Sammanfattning: I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. Narrativ mediemusik påverkar åskådaren på ett omedvetet plan och behöver därav analyseras aktivt. Musik i samspel med rörlig bild kan få publiken att tolka rollfigurers karaktärsdrag i film på olika sätt. Syftet med den här studien är att få djupare kunskap om hur musik och andra uttrycksmedel används för att beskriva en karaktär i en animerad film. Tidigare forskning visar att liksom i samhället har synen på kvinnans roll ändrats i Disneys animerade filmer. Arbetet fokuserar på tre scener från Disneys animerade filmer där en prinsessa är en huvudkaraktär. De analyserade karaktärer är Snövit från filmen Snow White and the Seven Dwarfs (1937), Mulan från filmen Mulan (1998) och Merida från filmen Brave (2012). Analysen görs med hjälp av Chions (1994) analysmetod som består av masking, narrativanalys och jämförelseanalys. Resultatet visar på att det är ett samspel mellan olika faktorer som skapar en uppfattning om karaktären. Studien resulterar i åtta faktorer som påverkar åskådarens upplevelse av prinsessorna: kroppsspråk/utseende, sång/tal, Mickey-Mousing, musik i relation till sången, puls och tempo, dynamik, andra ljud samt kamerans perspektiv. Slutligen diskuteras hur filmmusik praktiskt kan appliceras i musikundervisning i förhållande till gymnasiets läroplaner för musikämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)