Mötet mellan sjuksköterskan och patienter med alkoholproblematik : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

Sammanfattning:

Bakgrund: Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat de senaste tio åren, vilket leder till att allt fler människor riskerar att få sjukdomar och skador till följd av sitt alkoholbruk. Sjuksköterskan har ansvar för att främja hälsa och förebygga sjukdom. För att möta patienten på ett gott sätt måste sjuksköterskan värna om värdighet, samt visa förståelse. Syfte: Att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva faktorer som påverkar mötet mellan sjuksköterskan och patienter med alkoholproblematik. Metod: En litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Arbetet med patienter med alkoholproblematik väcker många tankar och känslor hos sjuksköterskan. Tankar finns om att det är personens eget fel och att patienten inte vill ha hjälp, men även om vad som ligger bakom missbruket. Det finns en känsla av kunskapsbrist som leder till osäkerhet hos sjuksköterskan. Många sjuksköterskor låter bli att prata om alkohol med sina patienter på grund av att de tror att patienterna ska bli upprörda. Diskussion: För att skapa förutsättningar för ett bra möte är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin förförståels, samt reflekterar över sina tankar, känslor och handlingar i mötet med patienter med alkoholproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)