”Jag kan gå hur långt som helst, känns det som” : En intervjubaserad studie om VFU-handledares betydelse för studenters lärande inom verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningarna förskola, grundskola och fritidshem

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet är att undersöka innebörden av handledares förutsättningar och förmågor att möjliggöra lärande för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och att lyfta fram goda exempel som både direkt och indirekt kan hjälpa handledare till självreflektion och till att utveckla sin handledarfilosofi- och praktik. Studien bygger på enskilda intervjuer med handledare och fokusgruppsamtal med studenter inom lärarinritningarna förskola, grundskola och fritidshem. Det samlade materialet har bearbetats med hjälp av tematisk analys, vilken har framträtt som två huvudgrupper; förutsättningar för god handledning och handledares förmågor att genomföra god handledning. Materialet har tolkats ur ett sociokulturellt perspektiv vilket också utgör grunden för denna studie. I resultatet framträder faktorer som utgör god handledning, dessa är handledarutbildning, tidigare erfarenheter av ledarskap, motivation för uppdraget samt arbetslagets stöd och bidrag. Det är också handledares egna förmågor till uppdragsfokus, att skapa struktur och ordning och att metakommunicera, även förmågor att skapa tillåtande och utvecklande miljöer genom ömsesidigt och multipelt lyssnande, individanpassning och ömsesidigt reflekterande och lärande, att ge studenten möjligheter att pröva och ompröva i praktiken samt att eftersträva balans i bedömningen. Sammantaget är handledaruppdraget en stor uppgift som behöver lyftas och kontinuerligt följas upp för att kvalitet och likvärdighet ska möjliggöras, för blivande lärares skull – och för barnens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)