Upplevelser av stigmatisering i vården hos patienter med Borderline Personlighetstörning. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Problemområde: Patienter med Borderline Personlighetsstörning (BPD) beskrivs i litteratur som svåra att vårda, och studier har identifierat negativa attityder om patientgruppen. Negativa attityder kan bidra till upplevelser av stigmatisering. Bakgrund: Studiens utgångspunkt grundas i Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Studien utförs enligt den humanistiska forskningstraditionen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur patienter med BPD upplever stigmatisering i vårdsituationer. Metod: En litteraturstudie har genomförts och en integrerad analysmetod har tillämpats. Resultat: Resultatet omfattar tre huvudrubriker; Fördomar i bemötandet, Svikande Vård, och Maktlöshet, som beskriver upplevelser av stigmatisering i vården. Slutsats: Många BPD-patienter har upplevelser av stigmatisering vilket påverkar deras vårdupplevelser negativt. Bemötandet upplevs inte holistiskt och vården uppfattas inte tillgodose patienternas individuella behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)