Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Författare: Aron Gunta; [2018]

Nyckelord: ledarskap; ledarskapsstil; kommunikation; motivation;

Sammanfattning: Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. Sedan följer grundläggande ledarskapsteorier samt teorier om kommunikation och motivation. Dessa teorier är viktiga för analys- och resultatavsnitt. Data till studien samlas genom intervjuer. Totalt genomförs fem stycken intervjuer. Alla intervjupersoner jobbar inom vuxenutbildningen. Förklaringen till allt detta ligger i att alla intervjupersoner jobbar i en skolform där olika kulturer, etniciteter, generationer och genus möts och att där dessa olikheter gör någonting som är gemensamt. Insamlat data transkriberas och det undersöks där vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. En sammanfattande diskussion av analys och resultat görs. Uppsatsens slutsats är att ledare är olika och att dessa olika ledare reagerar olika i många olika situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)