Relevansen av icke likvidpåverkande poster i bostadsrättsföreningar : Enstudie av intressenternas användning av avskrivningar

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Under år 2014 uppdagades det att bostadsrättsföreningar felaktigt tillämpade K-regelverkensavskrivningsmetoder. Praxis bland bostadsrättsföreningar var att tillämpa progressivavskrivningsmetod vilken inte var ämnad för byggnader enligt lagstiftningen.Bokföringsnämnden valde att förtydliga vilka avskrivningsmetoder som anses tillämpbara förbyggnader, följden blev att progressiv avskrivningsmetod inte längre ansågs vara tillämplig.Till följd av att metoden inte längre ansågs vara tillämpbar så planerar flertaletbostadsrättsföreningar att redovisa negativa resultat. Årsredovisningar som påverkas avförtydligandet presenteras i år (2015) vilket gör att ämnet aktuellt. Syftet med vår studie varatt undersöka relevansen av de icke likvidpåverkande posterna för bostadsrättsföreningarnasintressenter, med fokus på avskrivningar. Studiens syfte uppnås med hjälp av enfrågeställning som besvaras genom att analysera intervjuer av intressenterna och dokumentsom berör intressenternas beslut. Studiens resultat visar att icke likvidpåverkande poster tillviss del saknar relevans för intressenternas beslut. Vidare finner vi att ingen av deavskrivningsmetoder som bostadsrättsföreningar kan välja att tillämpa speglar en byggnadsvärdeminskning tillräckligt för att skapa en rättvisande bild. Studiens resultat tyder även på attvarken bostadsrättsmarknaden eller intressenterna påverkas nämnvärt av attbostadsrättsföreningarna planerar att redovisa negativa resultat. I uppsatsen diskuteras vidarekring bedömningen av bostadsrättsföreningarnas ekonomiska hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)