Ensamhet bland ungdomar : En kvalitativ studie om professionellas syn på ensamhet bland ungdomar och deras förebyggande arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamhet bland ungdomar beskrivs utifrån professionellas tankar och erfarenheter i arbetet med ungdomar. Vidare var avsikten att undersöka vilka faktorer som bidrar till ungdomars ensamhet utifrån professionellas syn samt vilka arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. Studien har haft en kvalitativ forskningsansats där åtta kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer har genomförts med fem fritidsledare och tre ungdomsbehandlare. Tematisk analys har använts för att analysera det empiriska materialet, där två övergripande kategorier har framträtt i materialet. Den första delen i analysarbetet handlade om bakomliggande faktorer som bidrar till ungas ensamhet utifrån professionellas erfarenheter. Andra delen fokuserade på verksamheternas arbetssätt i det förebyggande arbetet för att bryta ensamhet bland ungdomar. Resultatet har analyserats med hjälp av tidigare forskning, teoretiska begrepp om ensamhet och Bourdieus teorier om kapital. Det har även använts begrepp inom nyinstitutionalism för att förstå hur verksamheter samarbetar för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län. Studiens resultat pekar mot att ungdomars sociala nätverk, sociala medier som sociala nätverk och ungdomars socioekonomiska bakgrund, kan vara faktorer som bidrar till ensamhet bland ungdomar. Resultatet visade även att helhetstänk och samverkan präglar de arbetssätt och strategier som används för att förebygga ensamhet bland ungdomar i Jönköpings län.     

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)