Hur uppfattas det virtuella ledarskapet? : En studie om hur ledarskap i virtuella team uppfattas av ledare respektive medarbetare med avseende på feedback, inkludering samt delegering av ansvar

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: I samband med digitaliseringen går allt fler organisationer ifrån traditionellt arbete till mer flexibla och virtuella miljöer. Traditionella fysiska möten har bytts ut mot att medarbetare och anställda kan ansluta sig utöver organisationers fysiska gränser, och virtuella team förekommer i flera olika skepnader. Tidigare forskning har belyst flera aspekter och problematik inom ledarskap och virtuella team. Däremot upplevdes andra aspekter som feedback, inkludering samt delegering av ansvar som svagt utforskade. Framförallt var forskningsområdet tunt vad gällde hur ledarskapet uppfattas i virtuella team. Syftet med studien mynnade därför ut i att skapa en djupare förståelse för ledares respektive medarbetares uppfattningar av ledarskapet i virtuella team med avseende på feedback, inkludering och delegering av ansvar. För att undersöka det, täcktes det teoretiska ramverket av E-ledarskap, transformativt och transaktionellt ledarskap och LMX-teori. Även två viktiga aspekter inom virtuella team teoriserades – tillit och kultur. Metoden för studien valdes som kvalitativ och den insamlade empirin grundades i tio semistrukturerade intervjuer. Studiens slutsatser blev att feedback uppfattades som en utmaning och svårighet för virtuella ledare men samtidigt viktigare än i traditionella team, att den blir mindre personlig, samtidigt som feedback kan leda till relationsbyggande. Feedback kopplades starkt till tilliten mellan ledare och medarbetare. Den virtuella ledaren uppfattades behöva mer struktur för feedback och inkludering jämfört med traditionella, för att färre “naturliga” miljöer där det spontant kommer upp finns i virtuella miljöer. Inkludering uppfattades som viktigt för virtuella ledare att uppmuntra till men att ansvaret även finns på medarbetarna. Delegering av virtuella ledare sker genom ett kollektivt ansvar och att ledarna förmedlar en tydlig vision och målbild. Medarbetarna uppfattade att ledaren tydligt behöver kommunicera vad som behöver göras.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)