Att lyssna på musik under anestesi - patienters upplevelser

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Örjan Trängeberg; [2010-03-09]

Nyckelord: omvårdnad; anestesi; musiklyssning; upplevelser;

Sammanfattning: Introduktion: Många studier i ämnet musiklyssning under anestesi beskriver hur fysiologiska parametrar påverkas hos patienter som får lyssna på musik under en operation. Kvalitativa studier saknas som beskriver hur patienten upplever att få lyssna på musik under anestesi. En omvårdnadsteoretiker, vars teori studeras, utgör bakgrunden till de vårdvetenskapliga utgångspunkterna. Begrepp som lidande och trygghet lyfts fram och sätts i relation till ämnet.Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att lyssna på musik under en handoperation i regionalanestesi.Metod: Pilotstudie med två deltagare, en man och en kvinna, konsekutivt utvalda. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys vilket består av identifiering, kodning samt skapande av kategorier i en text för att få fram en bakomliggande innebörd i en texts innehåll.Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i fyra olika kategorier om hur patienterna upplevde att få lyssna på musik under anestesi. Dessa kategorier var: bort från verkligheten, positiv erfarenhet av att lyssna på musik, upplevelse av en inre frid och musik man själv tycker om.Diskussion: Musiklyssning har en funktion inom anestesin. Det är viktigt att anestesisjuksköterskan har kunskap om musikens betydelse för patienten som en del i den individuella omvårdnaden. Det är viktigt att ta till sig kunskap som finns i ämnet. Denna pilotstudie visar på resultat som kan användas när beslut fattas om omvårdnadsåtgärder som är till gagn för patienten i en given vårdsituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)