Fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Graviditetsdiabetes är den vanligaste metabola sjukdomen hos gravida. Sjukdomen ökar drastiskt relaterat till ökat stillasittande. Åtgärder inkluderar kostråd, råd om fysisk aktivitet, stöd att förbättra levnadsvanor samt vid behov insulinbehandling. Trots att forskning visar att fysisk aktivitet har flera positiva effekter på graviditetsdiabetes är mindre än hälften av populationen så fysiskt aktiva som de rekommenderas vara. För att bättre kunna stötta dessa kvinnor i sitt fysiska aktivitetsbeteende behövs mer information om deras kunskap och utfallsförväntningar avseende fysisk aktivitet. Syfte: Att undersöka hur fysiskt aktiva gravida med graviditetsdiabetes är, vilken kunskap och vilka utfallsförväntningar de har avseende fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes samt undersöka eventuella samband mellan kunskap, utfallsförväntningar och fysisk aktivitetsnivå. Metod: Observationsstudie av icke experimentell design genomfördes med webbenkät skapad i Google Forms. Bekvämlighetsurval från specialistmödravården samt sluten Facebook-grupp. Resultat: Majoriteten ägnade mindre än 30 minuter åt fysisk träning en vanlig vecka, uppfyllde inte rekommendationerna för vardagsmotion samt var stillasittande hela dagen. Majoriteten av deltagarna hade mer än häften rätt på kunskapsfrågorna och var säkra på att fysisk aktivitet är hälsosamt. Korrelationsberäkningarna var inte statistiskt signifikanta. Slutsats: Deltagarna hade kunskaper och höga utfallsförväntningar avseende fysisk aktivitet men låg fysisk aktivitetsnivå. Ytterligare forskning krävs för att undersöka eventuell korrelation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)