Hur äldre personer med bensår upplever sin livskvalité : Litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Introduktion: Bensår är ett vanligt fenomen bland personer över 60 år och kan uppkomma av dålig blodcirkulation och/eller yttre trauma. Detta medför lidande för patienten då det kräver mycket tid för omläggningar och behandling därav stora kostnader för samhället. Livskvalitet är en individuell upplevelse och skattas olika från person till person. Syfte: Att sammanställa och beskriva det vetenskapliga underlaget av hur äldre personer med bensår upplever sin livskvalitet. Metod: Litteraturstudien har en beskrivande design i både kvalitativ och kvantitativ ansats. För databassökning användes PubMed, för urvalet av artiklar användes relevans och kvalitetsgranskningsmallar. Huvudresultat: Att leva med bensår innebär för många en påverkan på livskvalitén och medför även många komplikationer så som smärta, sömnsvårigheter och begränsningar i att kunna utföra vissa aktiviteter. Livskvalitén upplevdes och skattades som lägre då bensåren påverkade det dagliga livet negativt. De sociala relationerna kunde få en negativ påverkan då bensåren upplevdes av vissa som en skam och kunde leda till en isolation. Detta trots att det visade sig att de närstående egentligen var en viktig del hos deltagarna för att få bibehålla livskvalitén. Slutsats: Genom denna studie har vi kommit fram till att generellt upplever de äldre personerna med bensår låg livskvalitet och att det är många olika upplevda känslor. Att det är en viktig del i vår yrkesroll som sjuksköterska att se hela individen och dennes behov för att kunna ge en så god omvårdnad och hälsa som möjligt och på så kunna bidra till högre upplevd livskvalité.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)