Kognitiv beteendeterapi för insomni vid bipolär sjukdom : Utvärdering av sömn och affektiva symtom

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Lisa Ledin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Individer med bipolär sjukdom lider ofta av sömnbesvär, såsom insomni. Samband har även påvisats mellan sömnbesvär och affektiva symtom. Kognitiv beteendeterapi för insomni (KBT-i) rekommenderas som förstahandsbehandling vid insomni, men få studier har undersökt KBT-i anpassad för bipolär sjukdom. Syftet med den föreliggande studien var att utvärdera om en KBT-i gruppbehandling anpassad för individer med bipolär sjukdom kunde minska sömnbesvär och påverka affektiva symtom. 31 patienter på två öppenpsykiatriska bipolärmottagningar deltog. Studien hade en inomgruppsdesign och undersökte om deltagarna rapporterade mindre sömnbesvär och affektiva symtom efter behandlingen, jämfört med innan. Insomnia severity index (ISI) och Affektiv självskattningsskala (AS-18) användes som utfallsmått. Resultaten visade att deltagarna rapporterade signifikant mindre sömnbesvär efter behandlingen jämfört med innan, med en måttlig effektstyrka. Det framkom inga statistiskt signifikanta skillnader med avseende på affektiva symtom. Sammantaget är resultaten lovande för KBT-i anpassad för bipolär sjukdom, härnäst behöver de bekräftas i en randomiserad kontrollerad studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)