Omusikalisk - berättelser om musikaliskt utanförskap

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att söka svar på hur viktigt det är att människan i vårt samhälle ser på sig själv som en musikalisk individ och hur viktigt det är att andra också gör det. Spelar musikaliteten någon roll för oss människor eller är det kuriosa, något extra och roligt som vissa har stor glädje av men som andra inte saknar i någon större utsträckning? Forskningsfrågorna som använts är: Vad händer när man får veta att man är ?omusikalisk?? Hur framförs beskedet och hur har det förändrats från andra halvan av 1900-talet och fram till idag? Uppsatsen baseras på teorier om musikalitet och identitet. Metoderna är kvalitativa och utgår från narrativa metoder med sitt ursprung i Labov (1972) och hans modell för berättelseanalys vilken även skulle kunna beskrivas som diskursanalytisk. De berättelser som ligger till grund för studien kommer från sex informanter i åldrarna 18-58. De har alla det gemensamt att de fått höra av sin lärare i musik i grundskolan att de är omusikaliska. De slutsatser som studien pekar på är framförallt att de som får veta i grundskolan att de är omusikaliska omvärderar sin syn på sig själv och på sin musikalitet. Därefter blir den nya ?omusikaliska? identiteten en permanent följeslagare genom livet. De som en gång fått veta att de är ?omusikaliska? i skolan hamnar i ett socialt såväl som musikaliskt utanförskap när de senare i livet umgås med ?musikaliska? människor. Studien visar att orsakerna till att dessa människor ?blir? omusikaliska främst grundar sig i en brist på musikalisk uppmuntran under uppväxtåren. Ett slags socialt arv ligger också bakom i flera fall tillsammans med en oförmåga att innebördsmässigt förstå vad olika musikbegrepp betyder. Att dessa människor blivit omusikaliska har hur som helst inte nödvändigtvis någonting med deras musikalitet att göra, detta naturligtvis i sin tur beroende av hur man väljer att tolka begreppet musikalisk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)