Patienters upplevelse av rehabiliteringteamets insatser för återhämtning i hemmiljön efter stroke : En integrativ litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke kan drabba vem som helst i alla åldrar och många patienter som drabbas av stroke skrivs ut från sjukhuset med kvarstående funktionsnedsättningar, som påverkar patientens vardag i hemmiljön. För att få den skadade kroppsfunktionen att fungerar behöver patienter rehabiliteras. Med egenvård kan patienterna övervinna ett ohälsotillstånd. Rehabilitering som erbjuds patienten består av rehabiliteringsteam samt e- hälsoverktyg och har som syfte att bidra till en tryggare tillvaro i strävan mot det friska livet. Därför behövs patienters upplevelse belysas. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av rehabiliteringteamets insatser för återhämtning i hemmiljön efter stroke.  Metod: En litteraturöversikt med integrativ metod baserad på vetenskapliga artiklar med fokus på patienter med stroke i hemmiljön. Analys gjordes utifrån Fribergs analysmodell. Resultat: Studien resulterade i tre teman En känsla av trygghet, Psykosocial upplevelse och Upplevelsen av stöttning för fysisk och social återhämtning och till dessa teman framkom sex subtema där patientens upplevelse av rehabiliteringteamets insatser för återhämtning visades. Slutsats: Studiens resultat visade att patienter med stroke återhämtades både psykiskt och fysiskt med hjälp av stöd från rehabiliteringsteamet, dock framkom några skillnader bland patienter med stroke.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)