Pre-Workout prepara : En kartläggning av användningsfrekvens av prestationshöjande kosttillskott inom styrketräning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Intresset för styrketräning och användandet av kosttillskott har ökat de senaste åren. Försäljningen av prestationshöjande produkter har ökat markant. Produkterna inom kategorin prestationshöjande preparat innehåller ofta blandningar av ämnen som koffein, kreatin och beta-ananin. Produkter som Craze, Bliss och Jacked Power är prestationshöjande preparat som förbjudits på marknaden efter analyser som visat att produkterna innehåller amfetaminliknande substanser.Syftet med studien är att undersöka några av orsakerna till användandet av pre-workout preparat hos styrketränande individer. Undersökningen utgår ifrån variablerna ålder, kön, huvudsakliga informationskälla samt utbildningsnivå.I vilken utsträckning brukas pre-workout preparat av styrketränande individer?Påverkas valet av bruk av individernas huvudsakliga informationskälla samt utbildningsnivå?Studien bygger på en kvantitativ ansats i form av en enkätstudie med 101 insamlade enkäter.Analysen av enkäterna genomfördes i statistik programmet SPSS, där Chi-två-test samt Envägs-ANOVA genomfördes. Resultatet visar att 51,5% av samtliga 101 respondenter använder någon form avvänder pre-workout preparat. Studien visar att skillnaden mellan män (51,7%) och kvinnor (51.2%) är minimal. Inom variabeln ålder visar resultatet inte på någon signifikant skillnad mellan de olika grupperna.Resultatet av variabeln utbildningsnivå visar att gruppen högutbildade stod för ett signifikant lägre bruk av pre-workout preparat än lågutbildade. Av de högutbildade respondenterna är det 41,2% som använde någon form av pre-workout preparat. För gruppen lågutbildade är siffran 62,0%.Inom variabeln informationskälla visar resultatet på signifikant skillnad mellan grupperna. De respondenter som valt alternativet vetenskaplig litteratur, brukar pre-workout preparat till 34,1%. Av dem som använder pre-workout producenternas marknadsföring som huvudsaklig informationskälla, använder 68,2% något av dessa preparat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)