Att komma hem : Vägen till att återanpassa sig till det civila Sverige för svenska veteraner utforskad genom tolkande fenomenologisk analys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Victor Ölund; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det finns många hinder som veteraner upplever inför återanpassning, något som denna studie ämnar utforska på anledning av begränsad forskning i området. De främsta problemen de fem deltagande veteranerna upplever är oförstående från samhället, bristande stöd från sina närstående, att försvarsmakten inte gör tillräckligt och vården saknar tillräcklig kompetens. Deltagarna uttrycker också tecken på osäkerhet kring den egna identiteten vid hemkomst, att de inte vet vad som förväntas av dem. Samtidigt visar deltagarna omtanke för kamrater även när de själva lidit av substansmissbruk och utfört två suicidförsök. Kontentan kretsar kring att deltagarna vill se mer allmänbildning hos allmänheten för att underlätta återanpassning samt att försvarsmakten utökar sitt ansvar för omhändertagande av veteraner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)