Hållbarhet i försörjningskedjan : Integration och interorganisatorisk påverkan av hållbarhet för värdeskapande i en försörjningskedja

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Hållbarhet har på senare tid fått en större betydelse för företag då allt fler lägger större fokus på det. Det innebär att inte enbart de ekonomiska fördelarna beaktas i företagen utan även miljömässiga och sociala effekter. I takt med att hållbarhetsaspekten fått en ökad betydelse har fokus skiftat till hela försörjningskedjan istället för det enskilda företaget. Det är därmed viktigt med samspel mellan företag i försörjningskedjan för att främja hållbarheten. Företag behöver anpassa sig utefter sina kunder och integrera hållbarhet i verksamheten. Genom att företag i en försörjningskedja arbetar process- och gränsöverskridande kan det stödja hållbarheten. Kunden är en primär intressent för leverantören vilket gör att företaget kan skapa kundvärde genom hållbarhet. Genom att företag integrerar hållbarhetsaspekter som ligger i linje med kundernas behov kan det skapa kundvärde. Det har däremot visat sig att intressenter kan uppleva brister i företags miljömässiga och sociala arbete. Ett problem som kan uppstår är därmed utmaningar i att utveckla samarbete mellan gränserna. Företag står inför risken att förlora kunder om de inte svarar på kundernas krav om hållbarhet utifrån försörjningskedjan. Det kan vara av betydelse för företag att även integrera hållbarhet i deras verksamhetsstyrning. Det har visat sig att företag inte förstår hur de exempelvis ska kommunicera med kunden och anpassa sig efter kundens behov för att skapa kundvärde. Det kan även vara utmanande för företag att integrera hållbarhet i verksamhetens strategi på grund av att det påverkar verksamhetsstyrningen. Det krävs att företags verksamhetsstyrning förändras då organisationer väljer att integrera hållbarhet vilket visat sig vara problematiskt. Företag behöver därmed anpassa sin verksamhetsstyrning för att hantera hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)