Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. Enligt PIRLS studie från 2011 framkommer det att elever många gånger lämnas själva i sitt arbete med läsförståelse, och att det hade varit mer fördelaktig att låta dem arbeta i grupp. Denna litteraturstudie syftar till att ge ett kunskapsbidrag om hur tidigare forskning å ena sidan beskriver kopplingen mellan elevers läsförståelseutveckling och gruppdiskussioner, å andra sidan hur tidigare forskning beskriver kopplingen mellan formativ bedömning och gruppdiskussioner för att diskutera hur lärare kan arbeta för att utveckla läsförståelse i årskurs 4-6. För att besvara syftet användes framför allt en databassökning. Tidigare forskning som har undersökts är elva vetenskapliga artiklar, en avhandling, en forskningsrapport och en tryckt bok. Av litteraturen som använts är avhandlingen skriven på svenska men i övrigt är litteraturen internationell. Teorin om det sociokulturella perspektivet på lärande återfinns i vald forskning och har således en central plats i denna litteraturstudie. Studiens resultat visade att det är möjligt att utveckla elevernas läsförståelse genom gruppdiskussioner och att gruppdiskussioner är en effektiv form för att bedöma elever formativt. Två metoder för gruppdiskussioner studerades närmare, Reciprocal Teaching och Quality Talk. Reciprocal Teaching var framför allt gynnsamt vid utvecklingen av elevers läsförståelse på en grundläggande nivå. Quality talk utvecklade både den grundläggande och högre kognitiva nivån hos eleverna, dock la forskare i sin studie emfas på den högre kognitiva nivån. Vid formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling visade sig gruppdiskussioner i mindre grupper vara fördelaktigt. Slutsatsen vi kan dra är att det finns positiva aspekter med att introducera elever för gruppdiskussioner både när det gäller att utveckla deras läsförståelse och för att som lärare kunna bedöma dem formativt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)