Att leva med en hotad existens : En självbiografisk studie om personer med obotlig sjukdom i livets slutskede

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Människor som lever med obotlig sjukdom i livets slutskede kan leva med en hotad existens. I dessa fall kan palliativ vård vara en lämplig form av vård. Livskvalitet är ett sätt att mäta individers välbefinnande och påverkas av stöd. Stöd uppfattas som positivt när det sker motgångar i livet. Den subjektiva levda kroppen är där existensen lever genom och kan förändras på grund av sjukdom, då kan även existensen hotas. Sjuksköterskor behöver både stöd och kunskap inom den palliativa vården för att de ska känna trygghet i sitt arbete. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av att leva med en obotlig sjukdom i livets slutskede. Metod: En kvalitativ innebördsanalys med sex stycken självbiografier användes för att svara på syftet. Resultat: Fyra teman framkom dessa var; Stöd kan underlätta sorgen, Att välja livskvalitet trots sjukdom, När kroppen inte är som förr och Förändrad syn på livet och döden. Diskussion: Stöd är inte endast en viktig aspekt för personer som lever med en obotlig sjukdom i livets slutskede, det är också viktigt för anhöriga och närstående. Sjuksköterskor behöver känna stöd från sina kollegor för att kunna utföra en så god vård som möjligt. Slutsats: Personer som lever med oboltig sjukdom kan få en förändrad livssyn då livet prioteras på ett sätt som det tidigare inte gjorts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)