Välkommen till Lövgatan 2 : Ett arbete om mångfald och genus i en bilderbok

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att skapa ett konkret didaktiskt material i form av en bilderbok som främjar diskussioner som bryter mot genus- och familjenormer samt möjliggör ökad förståelse för människors olikheter. I bilderboken vi skapat får läsaren hälsa på hos åtta olika familjer som bor i ett flerfamiljshus. Var och en av de åtta olika familjekonstellationerna bidrar till att ge bilderboken en bred mångfald. Bilderboken avslutas med fyra diskussionsfrågor som avser att underlätta för förskolläraren att samtala med barnen kring bokens innehåll. I denna text beskrivs processen kring skapandet av bilderboken och de didaktisk val som gjorts, bilderboken som färdigt resultat samt bilderbokens användbarhet i praktiken där vi utgått från den sociokulturella teorin och feministisk poststrukturalism. Bilderboken har lästs för barngrupp och utvärderats av en aktiv förskollärare och en aktiv barnskötare. Arbetet avslutas med en sammanfattande diskussion där produkten granskats självkritiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)