Det lilla, privatägda och exklusiva hotellet - En marknadsföringsstudie ur ett hotell-, kund- och teoriperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Teoretiker menar att det finns vissa mer lämpade marknadsföringsstrategier för små, privatägda och exklusiva hotell. Dock går åsikterna isär angående om dessa strategier kan tillämpas generellt för alla dessa unika hotell eller om varje hotell bör applicera en specifikt konstruerad strategi som fokuserar på deras målgrupp och segment. Utifrån dessa tvetydigheter utförde vi en undersökning på just de små, privatägda och exklusiva hotellen, för att skapa en djupare insikt i valet av marknadsföringsstrategier. Vi ställde därför följande frågor; vilka marknadsföringsstrategier små, privatägda och exklusiva hotell använder sig av, hur uttrycker hotellen sin marknadsföring via hemsidor och broschyrer samt hur väl ledningens uppfattningar om dess marknadsföring stämmer överens med gästernas upplevda verklighet. De mest lämpade teorierna för att besvara dessa frågor ansåg vi vara imageskapande, word-of-mouth, relationsmarknadsföring samt marknadsmixen. Med hjälp av dessa teorier samt tidigare forskning skapade vi oss en uppfattning som gav oss en bred analytisk grund vilken användes vid genomgången av det empiriska materialet. Detta material samlades in via fokusintervjuer, dokumentstudier samt enkätundersökningar och gav oss en översikt av marknadsföringen via tre olika infallsvinkar. De slutsatser som kunde dras utifrån det prövade materialet var föga överraskande i förhållande till vad forskare tidigare hävdat. Dock kunde en diskussion påbörjas om huruvida resultatet går att tillämpa allmänt inom den valda marknaden eller ej. En generell bild som går att utläsa från det material som vi bearbetat fram är att marknadsföringen är vital, för att kunna bygga kundrelationer, oberoende av vilken storlek eller vilka förutsättningar ett hotell har. Ett antal nya aspekter kom upp vilka kan komma att användas vid eventuell fortsatt forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)