Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård beskriver sin yrkesroll - En studie med SAUK-modellens perspektiv.

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningSpecialistsjuksköterskans kompetens behövs för att kunna tillmötesgå de ökade kraven i mer och mer avancerad och specialiserad vård. Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård är en ung specialitet som saknar konkreta arbetsbeskrivningar och därmed kan uppfattas som diffus och oklar. Kompetens och förmåga hos specialistsjuksköterskan har beskrivits i tidigare forskning. Dock saknas kunskap om hur specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård beskriver sin egen yrkesroll. Syftet med denna pilotstudie var att utifrån den professionsriktade SAUK-­‐modellens perspektiv undersöka hur specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård beskriver sin yrkesroll. Pilotstudien genomfördes som en kvalitativ studie med en fokusgruppintervju och analyserades med deduktiv riktad innehållsanalys med SAUK-­‐modellen som teoretisk bas. Resultatet redovisas under SAUK-­‐modellens kategorier: Inre miljö, Repertoar, Yttre miljö, Motivation, Bekräftelse och Jagrelation. Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård beskrev att de själva utvecklade sin yrkesroll och att den stundtals upplevdes som diffus, både för dem själva och andra. Dock konstateras att en personlig utveckling hade skett efter vidareutbildningen vilket gjorde att de, trots ett otydligt ramverk, kände sig tryggare i sin yrkesroll genom ett bredare synsätt och en djupare kunskap. Deras fokus hade ett tydligare patientperspektiv jämfört med innan vidareutbildningen. Gränserna och därmed ansvaret för specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård är otydligt och styrs i hög grad av den enskilde individens engagemang. Ledning, verksamhet och specialistsjuksköterska bör samspela för att skapa en gynnsam inre och yttre miljö. Detta bildar en grund att utgå ifrån när utmaningar i den nya yrkesrollen skall antas. Sökord: Specialistsjuksköterska, Kirurgisk vård, SAUK-­‐modellen, Yrkesroll

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)