SharePoints hemligheter : Ett integrationsprojekt i SiteVision

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

Sammanfattning: I detta projekt har SharePoint integrerats i SiteVision. Flera av SiteVision AB:s kunder har efterfrågat en möjlighet att integrera produkten med SharePoint. Microsoft tillhandahåller inga direkta API:er för SharePoints objektmodell i Java som SiteVision är skrivet i. SiteVision AB visste inte hur kunderna ville kunna arbeta med SharePoint i SiteVision och var angelägna om att ta reda på detta. Det övergripande syftet med denna rapport har varit att möjliggöra en attraktiv integration av SharePoint från SiteVision. Detta har utförts genom att undersöka vilka delar av SharePoint som SiteVision AB:s kunder vill kunna komma åt från SiteVision och hur kunderna vill kunna komma åt dessa delar i SiteVision. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med några av SiteVision AB:s kunder. Undersökningen har visat att kunderna helst vill ha en integration mot SharePoints dokumenthanteringssystem. De vill ha möjligheten att lista filer från SharePoint i SiteVision utifrån en given mapp eller metadata. De vill även kunna söka efter SharePoint-filer i SiteVision. Ett internt API för kommunikation mot SharePoint i Java har konstruerats. Efter kundernas önskemål har en SiteVision-modul som listar filer utifrån en angiven mapp skapats. Dessutom har en enkel prototyp till sökmodul konstruerats. Resultaten från intervjuerna kan inte anses vara representativa för hela kundkretsen men gav en indikation om vad som skulle utvecklas först. Projektets mål är uppfyllda men modulerna behöver utvecklas vidare innan de kan lanseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)