Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling : En kvalitativ studie inom läkemedelsindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling Författare: Jonas Krook och Björn Ratjen Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi Datum: 2020 – januari   Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur relationen mellan kund och leverantör påverkar outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin.   Metod: Eftersom vi valt ett syfte där vi vill få en ökad förståelse för relationen mellan kund och leverantör inom outsourcing av produktutveckling, har vi valt en kvalitativ forskningsansats för att på ett bättre vis tolka relationernas påverkan. Vi har genomfört 10 semistrukturerade intervjuer med respondenter som jobbar med outsourcing av produktutveckling i läkemedelsindustrin. Det empiriska materialet har sedan ställts mot den teoretiska referensramen för att se likheter och skillnader mellan vad våra respondenter och tidigare litteratur förmedlat, för att sedan kunna diskutera och skapa en slutsats inom ämnet.   Slutsats: Studiens fokus på läkemedelsindustrin bidrar till ett nytt synsätt, genom att även uppmärksamma hur relationerna mellan kund och leverantör kan ge en påverkan på långvariga relationer, tillit och förtroende. Huvudsakligen klargör vi den stora beroendesituation som existerar mellan kund och leverantör som ingår i outsourcing av produktutveckling. Denna beroendesituation grundas sig i att de stora läkemedelsföretagen söker efter specialkompetens hos de mindre leverantörerna, vilket påverkar av relationerna inom industrin.   Uppsatsens bidrag: Uppsatsens teoretiska bidrag bekräftar tidigare forskning, vad gäller outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin. Detta forskningsområde har ökat i relevans, då outsourcing av produktutveckling blivit allt mer förekommande för företag inom läkemedelsindustrin. Få tidigare studier har dock omfattat relationernas påverkan inom detta forskningsområde. Detta är vad som är unikt med vår studie. De praktiska bidragen är att ge en ytterligare förståelse av relationernas påverkan inom industrin och bidra med lärdom av vad som är mest gynnsamt för dem.   Förslag till vidare forskning: Utifrån studien har vi fått en förståelse kring att det finns ett flertal faktorer inom industrin, som ger en påverkan på relationer och produktutveckling. Respondenterna besvarade våra frågor om relationer och produktutveckling genom att belysa de myndighetskrav från Food And Drug Administration (FDA) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) men även kliniska tester och andra saker som vår förförståelse, korta tidsram, samt komplexitet valde att inte ta med i arbetet. Vidare forskning anser vi därför borde vidareutveckla kring FDA och EMAs krav samt kliniska tester inverkan på relationerna mellan kund och leverantör i läkemedelsindustrin, då det skulle ge en ytterligare bredd till forskningsområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)