Flerkulturella Instrumentallärare : En studie om den flerkulturella bakgrundens betydelse för tre utlandsfödda instrumentallärares yrkesutövning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Musikhögskolan

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om lärare som har kommit till Sverige i vuxen ålder, utbildat sig här och är yrkesverksamma instrumentallärare i musik- och kulturskolor. Uppsatsens syfte är att utforska den flerkulturella erfarenhetens betydelse för utlandsfödda instrumentallärares yrkesutövande. Invandrare som kommit till Sverige lämnar sina hemländer bakom sig. En del av det som de tar med sig från sin uppväxt i hemlandet, t.ex. språk, utbildning osv. kan bli användbara i Sverige. Hur den utlandsfödda läraren förhåller sig till den ”nya situationen” tas upp i uppsatsen.Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre utlandsfödda instrumentallärare som kommer från mellanöstern och är yrkesverksamma inom musik- och kulturskolan. Uppsatsen tar sin utgång i de tre instrumentallärarnas berättelser av sina livsresor; den flerkulturella bakgrundens betydelse i yrkesutövningen och under musikhögskoleutbildningen. Resultaten visar att musiklärarnas undervisning påverkas av de musikutlärande traditioner som är av universell karaktär. Deras val av repertoar påverkas inte av den egna etniciteten och den flerkulturella bakgrunden utan det visar sig att det är instrumentets/ämnets undervisningskulturer och traditioner som bestämmer vilken repertoar lärarna använder i undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)