Förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar med medvetenhet om anknytningens betydelse för yngre barn i förskolan och hur de arbetar för att barnen ska känna sig trygga i verksamheten. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi kunnat få svar på våra forskningsfrågor som är, Vad är anknytning för de intervjuade förskollärarna och på vilket sätt anser dem att det har betydelse för barns trygghet? Samt, Hur de tillfrågade förskollärarna arbetar gällande barns anknytning och finns det faktorer som påverkar detta arbete? Vi har utgått från anknytningsteorin när vi analyserat vårt resultat, vidare har vi använt oss av en fenomenografisk ansats som analysmetod för att hitta likheter och skillnader i förskollärarnas uttalanden. Resultatet av vår studie visade på skillnader i hur förskollärarna arbetar med anknytning men också likheter som visade på en viss medvetenhet kring ämnet. Förskollärarna var eniga om att anknytning handlar om en känslomässig relation som skapas över tid samt att anknytning och trygghet är viktiga faktorer för barnets utforskande i verksamheten, lyhördhet för barnets behov var även en faktor som alla förskollärarna ansåg var betydelsefull i trygghetsarbetet. Det visade sig dock att de använde sig av olika metoder under inskolning och såg olika på hur många pedagoger från arbetslaget som skulle vara delaktiga under barnets inskolningsperiod i förskolan. Vidare visade resultatet att förskollärarna ansåg att stora barngrupper och en minskad personaltäthet påverkade deras arbete med anknytning och svårigheten med att se varje enskilt barns behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)