”WATCH ME DO THIS” - En multimodal kritisk diskursanalys av svenska kroppsaktivisters innehåll och uttryck på det sociala mediet Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och undersöka hur svenska kroppsaktivister uttrycker och gestaltar sin aktivism i det sociala mediet Instagram, utifrån ett kritiskt perspektiv. Teori: Multimodal kritisk diskursanalys, Socialsemiotik Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Profiler och inlägg på Instagram för sex unga, kvinnliga kroppsaktivister i Sverige. Inläggen sträcker sig från 16 januari 2018 till 16 maj 2018. Resultat: Studiens resultat visar på att kroppsaktivismen på det sociala mediet Instagram är starkt identitetsbaserat och ofta liknar annan digital feministisk aktivism. Det som främst gestaltas i materialet är bilder på och text om aktivisterna, trots det upplevs en stark känsla av gemenskap till följare och aktivisterna emellan. Det framgår även tydligt att kroppsaktivismen i Sverige är en del av populärkulturen då det finns kommersiella inslag hos majoriteten av de undersökta Instagramkontona, ofta gällande samarbeten och reklam för klädesmärken som erbjuder kläder av större storlekar. De digitala plattformarna är viktiga för spridning av aktivismens budskap om att tjocka människor måste bli en del av kroppsnormen i samhället. Däremot finns det en risk att detta endast når följare eller likasinnade i slutna rum, vilket kräver att aktivisterna uppmärksammas eller erbjuds möjligheter att uttrycka sig i andra typer av medier eller via kommersiella företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)