Information Oveload - en studie om informationsarkitektur och användbarhet på webben.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Webben är idag en viktig kommunikationskanal, men för att kommunikationen skall fungera effektivt krävs kunskap om användarna ? Vilka är de man kommunicerar med? Vad har de för kunskaper, förväntningar och behov? Stora webbplatser innehåller mycket information och denna information måste struktureras för att folk enkelt skall kunna hitta den information de söker. Region Skåne lanserade år 2005 Vårdgivarwebben. En webbplats med syfte att förse alla vårdgivare i regionen med gemensam hälso- och sjukvårdsrelaterad information. Webbplatsen innehåller ett rikt och varierat informationsmaterial. I denna uppsats analyseras Vårdgivarwebben ur ett informationsarkitektoniskt perspektiv. Uppdraget har varit att skapa ett väl underbyggt förslag på hur Vårdgivarwebben kan förbättras som informationskälla med hänseende på informationsarkitektur och användbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)