Dress your identities

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Denna studie behandlar kläder och mode som kommunikation och dess roll i individersidentitetsskapande. Frågor om såväl strukturer på makronivå som beslut på mikronivå löpersom en röd tråd genom studiens olika delar. För oss författare var det självklart att föratt förstå den ena nivån måste en också förstå den andra. Studiens syfte var att genom intervjueroch visuell etnografi undersöka lönearbetande 25-30 åringars identitetsskapande,specifikt hur de kommunicerar sin identitet genom konsumtion av kläder och mode. Föratt utforska vårt syfte har vi genomfört och analyserat åtta kvalitativa intervjuer. I researchochanalysarbete filtreras resultaten genom teorier om postmodernitet, sociala fält och konsumism.Därtill redogör vi för tidigare forskning inom ämnet. Studien visar att individer,modeintresserade eller ej, är högst medvetna om vad deras kläder kommunicerar i olikakontexter. Samhället tycks genomsyras av de klädkoder som, till största del, konstitueras påmakronivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)