Röjande Signaler : RÖS/TEMPEST : Krav för svenska militära system

Detta är en Y-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Mats Petersén; Marita Nyberg; [2008]

Nyckelord: Röjande signaler; RÖS; TEMPEST;

Sammanfattning: Detta arbete ingår som en avslutande del i flygingenjörsutbildningen på Mälardalens högskola.Denna studie har haft till uppgift att göra en övergripande beskrivning av röjande signaler samt svenska RÖS-krav och NATO TEMPEST-krav.Med röjande signaler menas de signaler, elektromagnetiska, akustiska och/eller optiska signaler, som lämnar en apparat/system oavsiktligt och som är möjliga att detektera och analysera för att få ut sekretessbelagd information som hanteras i apparaten/systemet.Inom de närmaste åren kommer svenska militära förband i allt större omfattning samverka med andra nationers försvarsmakter. Detta gör att svenska system måste uppfylla både svenska krav och internationella krav. Genom detta krävs en allt större medvetenhet om röjande signaler och då framförallt krav enligt TEMPEST-standarder.Första delen av studien omfattar bakgrundsinformation avseende informationssäkerhet, röjande signaler och elektronisk kommunikation. Därefter redovisas hot, risker och skyddsåtgärder avseende röjande signaler. Sedan beskrivs svenska RÖS-krav, US/NATO TEMPEST-krav och likheter/skillnader dem emellan.Slutligen görs en översiktlig beskrivning av hur ett RÖS-prov av en audioväxel kan genomföras.I huvudsak har studier av böcker samt information från internet nyttjats i detta arbete. Detta har, inom vissa områden, kompletterats med intervjuer och studiebesök.En av de viktigaste slutsatserna som kommit fram är att det inte går att sätta likhetstecken mellan de svenska RÖS-kraven och NATO TEMPEST-kraven. Till stor del har de samma syfte men hanterar problemet med röjande signaler på olika sätt.En annan slutsats är att ett stort problem ligger i tillgången på relevant dokumentation, beskrivningar och kravdokument gällande RÖS/TEMPEST. Detta beror till största del på att informationen är försedd med sekretess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)