VEM ÄR GÖTEBORGAREN I VÅRT GÖTEBORG En diskursanalys av Vi och dem i en kommuntidning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Mitt syfte är att undersöka vilka roller och vilka diskurser om Vi och dem som uttrycks i Göteborgs stads kommuntidning, Vårt Göteborg, under perioden 1/9 2016 - 7/6 2017. Diskursanalys. Jag fann att representationen av den Andre i Vårt Göteborg fokuserade mycket på ’positiva insatser’. Tidigare forskning som tittat på ’invandrare’ i nyhetsmedier visar på att det ofta skapas negativa stereotypa bilder. Eftersom stereotyperna inte ser likadana ut i en kommuntidning som Vårt Göteborg kan ett första intryck vara att ett Vi och dem inte är lika närvarande i en sådan text som i nyhetsmedier, men efter min analys har jag kommit fram till att stereotyper skapas fast på andra sätt. Genom bland annat Greimas aktantroller kunde jag analysera textens objekt, subjekt och drivkrafter framkom några olika element som återkommer i konstruktionen av den Andre: Personerna är inomhus i en förortsmiljö, de får en ”andra chans” genom insats utifrån och de beskrivs som ”hjälteoffer” – ambitiösa men berättelsen förs fram av en hjälpare. Även om begreppet invandrare inte används är berättelsen om vem som är utrikes född lika tydlig. Diskursen om Vi och dem, där ’viet’ intar en roll av hjälpare och aktiva som genom att inkludera den Andre för berättelsen framåt. Eftersom kommunens uppdrag är att finnas för alla medborgare ser jag särskiljandet mellan vi och dem som problematiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)