Cirkulära möbelflöden och digitalisering : En studie om möjligheterna digitaliseringen innebär för cirkulära möbelflöden

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Författare: Esam Hassen; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den svenska möbelindustrin är stor och har alltid varit en viktig del av den svenska ekonomin och genomgår just nu en övergång från linjära till cirkulära flöden. De traditionellt linjära möbelflödenas drivkraft är massiva raka flöden av möbler som byts ut långt före deras tekniska livslängd tagit slut. Cirkulära möbelflöden siktar på att fokusera på att utöka möblernas livslängd genom att övergå till produktions- och konsumtionssystem där drivkraften är att få intäktflöden över så många användningscykler som möjligt. Detta sker via återanvändning och reparation av hela eller delar av möbler. Sverige är allmänt känt som ett ledande land när det kommer till hållbarhet och innovation och det har blivit en mer och mer påtaglig utveckling att svenska företag/kunder i sitt hållbarhetsarbete efterfrågar använda och reparerade möbler. I samma veva upplever vi en digitalisering av industrier i stort, även kallat Industri 4.0, där den snabba utvecklingen ständigt genererar effektivare lösningar för både industrier som privatpersoner. Samlingsbegreppet Internet of things (IoT) syftar på internetuppkoppling inbäddat i fysiska produkter och objekt. Genom inbäddad elektronik, internetuppkoppling och sensorer tillåts datorer, människor och produkter att kommunicera med varandra i realtid i syfte att höja värde och service genom utbyte av data och skapandet av ny information. Detta arbete syftar till att utreda om, och i så fall hur, Industri 4.0 kan bidra med förbättringar i framtagandet av affärsmodeller som stödjer en cirkulär ekonomi för möbelindustrin. Avgränsningar har gjort till att närmare utreda hur molnbaserade plattformar och IoT, som är en del av Industri 4.0, kan effektivisera affärsmodeller för cirkulära möbelflöden. Utredningen har sammanställts genom en litteraturstudie och intervjuer med två representanter från två olika kommuner i Skåne. Resultatet visar att införandet av affärsmodeller för cirkulära möbelflöden ger incitament till att använda molnbaserade plattformar och att det krävs mer forskning för att motivera användandet av sensorer i affärsmodeller för cirkulära möbelflöden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)