FN - Beskyddaren?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: År 2006 började den fredsbevarande FN-instansen UNMIS verka i det område som idag är Sydsudan, och under denna tidsperiod har prostitutionen i landet ökat med nästan 100 %. De fredsbevarande FN-soldaterna drar nytta av sin maktposition som beskyddare genom att utnyttja de sydsudanesiska kvinnorna sexuellt, kvinnorna de ursprungligen är utsända för att beskydda från paramilitära grupper. Detta fenomen kan beskrivas som försvarsmyten, en teori etablerad av genusteoretikern J. Ann Tickner. I denna uppsats underbyggs försvarsmyten med hjälp av Cynthia Enloes och Nira Yuval-Davis teorier. Vi använder oss av en teorikonsumerande fallstudie och applicerar försvarsmyten på fallet Sydsudan för att förklara FN-soldaternas agerande. Resultatet av denna undersökning är att försvarsmyten kan ge en förklaring till FN-soldaternas agerande och visar på att FN:s beskyddarlogik inte existerar i verkligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)