Mångfald i ord och handling - En kvalitativ studie utförd på en stadsdelsförvaltning i Göteborgs Stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Studien handlar om mångfald med fokus på två olika aspekter; mångfaldsbegreppet ochmångfaldsarbete i praktiken. Med utgångspunkt i en stadsdelsförvaltning inom Göteborgs Stadhar vi undersökt hur begreppet mångfald tolkas av personer på olika organisatoriska nivåer, föratt utröna huruvida det verkar råda samsyn kring begreppet. Vi har även undersökt hur personernapraktiskt arbetar med mångfaldsfrågor, samt analyserat hur individers tolkningar ochuppfattningar om begreppet relaterar till mångfaldsarbete i praktiken.Begreppet mångfald är svårfångat och mångtydigt och det saknas en fast definition. Denna studieredogör främst för tidigare forskning rörande mångfald som organisationsidé samt kritiska studierpå området. För att skapa förståelse för vår empiri har vi använt oss av översättningsteori somillustrerar hur mångfaldsbegreppet tolkas och sprids inom organisationen. Teori från områdetdiversity management har också använts, som bidrar till förståelse för hur organisationen arbetarmed mångfald i praktiken.En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts för att besvara syfte ochfrågeställningar. Sammanlagt intervjuades sju personer på olika organisatoriska nivåer inomGöteborgs Stad med utgångspunkt i en stadsdelsförvaltning. Det transkriberade materialetanalyserades med hjälp av en blandning mellan ett tematiskt och ett diskursanalytiskttillvägagångssätt. I avsnittet Resultat och Analys presenteras vår empiri varvat med analys utifrånteori och tidigare forskning.Studien pekar, i linje med tidigare forskning, på att begreppet mångfald är mångfacetterat. Dessinnebörd tolkas olika av individer inom organisationen, vilket tyder på att det sker enöversättning snarare än att personernas tolkningar utgår från Göteborgs Stads styrdokument. Hurpersonerna arbetar med mångfaldsfrågor i praktiken verkar till viss del bero på denorganisatoriska positionen men även den personliga tolkningen av begreppet mångfald.Organisationen skulle gynnas av att ge mer utrymme för samtal och meningsskapande, då dettaskulle underlätta översättningen och därmed spridningen av mångfaldsidén.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)