Tydligare kommunikation inom LSS vid dilemman mellan delaktighet och begränsningar. En litteraturstudie om pedagogiken mellan stödanvändare och stödpedagoger

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dilemman som finns uttalade, eller kan tolkas fram, i forskningslitteraturen och därigenom visa på argument och råd, som kan underlät-ta stödpedagogers arbete inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funk-tionshindrade (LSS). Genom en teoretisk överblick vill studien delta i problema¬ti¬se-ringen av vad som tolkas som självbestämmande, delaktighet och hälsa för stöd-användaren och hur relationen teori och praktik ser ut för stödpersonalen. Teori: LSS-lagen förespråkar en humanistisk människosyn i bemötandet och för stödan-vändaren självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det sociokulturella per-spektivet säger att samspelsprocessen är lärande mot ett självständigt liv som sker med hjälp av tänkande och språk. Vid fysiska och psykiska funktionsnedsättningar behövs tydliggörande pedagogik och dialektisk pedagogik för att få en tydlig kom-munikation. Ett grundläggande dilemma är att individen ska erhålla kunskaper, trots att de visar olikheter i erfarenheter, begåvningsförutsättningar, förmågor och egenskaper och därmed måste bemötas utifrån sina olikheter. Metod: Undersökningen är genomförd som en kvalitativ litteraturanalys på ett urval svens-ka verk, som stämmer med den svenska LSS-lagen. Teoridelens beskrivning av det specialpedagogiska dilemmaperspektivet används för att undersöka hur tydliggö-ran¬de och dialektisk pedagogik förhåller sig till de grundläggande specialpedago-giska perspektiven (Nilholm, 2005). Beskrivningar av dilemman inom LSS-verk-sam¬heten är uppsatsens empiri. Resultat: När situationer blir utmanande är det en påfrestning för alla berörda. Analys och resultatkapitlet avspeglar att det behövs en insats för att stärka kvalitet, säkerhet och likvärdighet inom LSS-verksamheten. Det fanns många goda förslag, men en oenighet om i vilken grad metoderna är verksamma som metoder. Stödpersonalen vet att den bör anpassa sitt kommunikativa förhållningssätt, men funktionshindren är individuella och metoderna många. Användande av tydliggörande pedagogik och dialektisk pedagogik kan bidra till att göra världen mer begriplig för stödanvändaren och dennes förmåga att kunna se sin roll i sitt sammanhang och därmed till den¬ne känner en känsla av sammanhang (KASAM).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)