Längtan efter professionellt stöd – En intervjustudie om kvinnors upplevelse av stödet från förlossningsvården när de befinner sig i latensfas

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Den svenska förlossningsvården bygger på att kvinnan stannar hemma under latensfasen av sin förlossning. Kvinnan ringer barnmorskan på förlossningen för att få stöd och för att i samråd bestämma när det är dags att komma in. Kvinnor har ett behov av stöd under latensfasen, och barnmorskans förhållningssätt gentemot kvinnan är därför nyckeln till att känna trygghet, delaktighet och egenmakt. För att uppnå det behöver barnmorskan vara lyhörd för kvinnan och göra henne delaktig i alla beslut. Syfte: Att undersöka hur kvinnor upplever stödet från förlossningsvården när de befinner sig i latensfasen av förlossningen. Metod: Studien är baserad på intervjuer med 10 kvinnor som rekryterades via sociala medier. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod. Resultat: Två kategorier framkom i resultatet, Uppfylla vissa krav och På tröskeln till en trygg famn. De bestod av fyra underkategorier; Att sväva i ovisshet, Att inte vara värdig tillträde, Att vara i spänd väntan och Att önska professionell hjälp. Slutsats: Födande kvinnor har en längtan efter professionellt stöd, men känner många gånger att platsen där stödet finns är otillgänglig för dem. Stödet som erbjuds via telefon och i fysiska korta möten upplevs ofta som bristfälligt, och kontakten med barnmorskan lever därför inte upp till kvinnornas förväntningar. Kvinnor har behov av stöd även i förlossningens första fas. En ansträngd förlossningsvård bidrar till minskat stöd för dessa kvinnor, därför behöver vården hitta vägar för att möta behoven hos kvinnor i latensfas av sin förlossning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)