Står vi över kärleksförbindelser - en kvalitativ studie om självständigt moderskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Följande uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att förstå och redovisa heterosexuella kvinnors motivation och beslut till självständigt moderskap förankrat i senmodernitetens kärleksförbindelser. Mitt tillvägagångssätt har varit semistrukturerade intervjuer där empirin och materialet har fått styra studiens teoretiska fokus. Frågorna som uppsatsen önskar besvara är: hur kan heterosexuella kvinnors val av självständigt moderskap förstås och hur ställer sig dessa kvinnors val av självständigt moderskap till kärnfamiljen och en kärleksrelation till en man? Historiskt har kvinnor frigjort sig mer och mer inom olika aspekter av samhället. Idag är en kvinna i många delar av världen såpass oberoende ekonomiskt att en man inte är nödvändig för att få vara en del av samhället, till skillnad från förmoderna tider. Idag kan även en heterosexuell kvinna som lever självständigt skaffa barn genom artificiell befruktning. Uppsatsen ämnar undersöka hypotesen om valet till självständigt moderskap är förankrat i frigörelsen från män och därmed kärleksförbindelser. Med hjälp av teorier från Anthony Giddens och Eva Illouz problematiseras hur senmoderniteten med dess individualism och reflexivitet har påverkat kärleksförbindelser och på så vis kvinnors val till självständigt moderskap. I empirin som analyserades med en hermeneutisk tolkning identifierades två teman. 1) En viss oförmåga eller rädsla för att satsa och binda sig i en kärleksförbindelse. 2) Odefinierade eller höga krav på män vilket särskiljer kärleksförbindelser från barn. Samtliga kvinnor uppgav att de fortfarande önskade sig en långvarig kärleksförbindelse, vilket pekar på att normen om tvåsamhet fortfarande är starkt etablerad och att valet till moderskap men oberoende av en man inte förändrar behovet eller önskan om en kärleksförbindelse. Däremot har kärleksförbindelsers premisser förändrats vilket i vissa fall påverkar momentet att skaffa barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)