Kontaktlös flödesmätning med trådlös dataöverföring : Undersökning av kostnadseffektiva system

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Målet med undersökningen har varit att undersöka möjligheten att ta fram en kostnadseffektiv lösning för att mäta flöden i slutna rörsystem. Anledningen till att kontaktlösa metoder valts för arbetet är dess egen-skaper att kunna installeras utan att göra ingrepp i ledningarna eller på något sätt påverka det flödande mediet i dessa. Utrustning skall inhand-las och testas i fält. I underökningen ingår det även att ta fram en lämplig metod för att trådlöst överföra insamlat mätdata till valfri IT-miljö och där kunna presentera mätdata på ett översiktligt sätt i ett övervaknings-system samt använda mätdatat till olika statistiska beräkningar. Det hu-vudsakliga applikationsområdet som undersöks är läckageindikering i dricksvattenledningsnät. Anledningen till detta är att många kommuner inte har råd att investera i dyr mätutrustning för övervakning och för dem kan det vara intressant med ett billigt system som är relativt enkelt att installera och implementera i deras befintliga övervakningssystem. Re-sultat av en enkätundersökning som gjorts i samband med undersök-ningen har visat att intresset är stort hos kommunerna, men den visar även att övervakning av vattenledningsnäten med vissa traditionella me-toder kommer att bli svårare i framtiden i och med den stigande andelen plaströr i ledningsnäten. Fälttester av inköpt mätutrustning visar att den skulle kunna implementeras och fungera som flödesövervakning i led-ningsnät. Även fast dess mätnoggrannhet var under det förväntade så vi-sade utrustningen på god linjäritet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)