DET ÄR VI SOM GÖR VERKSAMHETEN - Medarbetares upplevelser och erfarenheter av projekt och implementeringsprocesser inom äldreomsorgen i offentlig förvaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka implementeringsprocesser vid projekt utifrån ett medarbetarperspektiv. Studien har genomförts för att redogöra för medarbetares upplevelser, erfarenheter och syn på implementeringsprocessen och genomförande av projekt i vård- och omsorgsförvaltningen, äldreomsorgen i en kommunal organisation Max Webers byråkratiteori och New Public Management som organisationsform har använts som teoretiskt ramverk för att analysera empiri. Kvalitativ intervju har använts som metod för att erhålla empiri, i form av fem semistrukturerade intervjuer av vårdbiträden och undersköterskor på två olika avdelningar och äldreboenden i anonym kommun. Insamlad empiri har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys där fyra övergripande teman togs fram, delaktighet vid implementeringsprocesser, arbetsmiljö vid implementeringsprocesser, enhetschefen roll och rollen som vårdbiträde eller undersköterska. Respondenterna uttrycker alla vikten av delaktighet vid projekt och implementeringsprocesser. Vissa ser delaktighet i form av att erhålla information från närmaste enhetschef medans andra upplever att de inte får vara delaktiga alls, förutom att genomföra det de blivit ålagda. Projektet Tillitsbaserad styrning öppnar dock upp dörren för mer delaktighet enligt respondenterna, ett ökat ansvar att tillsammans med enhetschefen planera verksamheten. Enhetschefen ses som viktig, som en länk mellan den strategiska ledningen och medarbetarna för att föra information upp och ner i hierarkin. Att inte erhålla resurser och rätt verktyg för att för god implementering ses som ett problem, som leder till pressad arbetssituation, brukartid blir lidande och implementeringen inte genomförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)