Att leva med endometrios. En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Att leva med endometrios genomsyrar alla aspekter i drabbade kvinnors liv och det leder till ett stort lidande. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenhet av att leva med sjukdomen endometrios. Metod: Induktiv litteraturstudie bestående av tio kvalitativa studier. Resultat: I resultatet ingår tio vetenskapliga studier vilka visar att endometrios har stor påverkan på alla aspekter i kvinnors liv vilket leder till kraftigt nedsatt livskvalitet, samt att det råder stor kunskapsbrist inom sjukvården. I resultatet framkom tre huvudteman: smärta och lidande, samliv och relationer samt mötet med sjukvården och sju subteman: fysisk smärta, psykisk påverkan, dyspareuni, fertilitet, isolering, behov av kunskap samt kontroll och framtidshopp. Slutsats: Endometrios är en fysisk sjukdom med stor psykisk påverkan på de drabbade kvinnorna och det behöver ske en kunskapsökning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)