Genus i förskolan - : Förskollärares uppfattningar om genus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Författare: Anna Bergsten; Josefine Hedberg; [2021]

Nyckelord: Genus; förskola; kön; normer; förskollärare;

Sammanfattning: Förskolans utbildning ska vara likvärdig och därav ligger det till fördel att undersöka att alla barn får samma förutsättningar, oavsett könsidentitet. Från tidigare undersökningar har det visats att barn blir behandlad olika utifrån könstillhörighet trots att styrdokument (Skolverket, 2018) framhåller vikten av likvärdig utbildning, samt hur diskriminering ska aktivt motverkas. Därav har studie med syfte till att undersöka förskollärares uppfattning av begreppet genus och deras arbete kring genus i relation till barngrupp tagit form, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Här har sex verksamma förskollärare intervjuats, där vi med stöd av fenomenografisk ansats (Uljens, 1989) reflekterat, analyserat och kategoriserat intervjusvaren för att få fram de varierande uppfattningar hos förskollärarna. Utifrån tidigare forskning och relevanta begrepp har vi jämfört förskollärarnas tankar och åsikter i sitt arbete inom ämnet. Resultatet visade på att de hade relativt liknande tankar kring genus som begrepp, det vill säga att det innebär jämlikhet, jämställdhet samt man ser individen och inte det biologiska könet. Här förekom det skilda tankar kring arbetssättet då vissa ansåg sig redan arbeta könsneutralt och därav inte behövde utvecklas inom ämnet ännu mer, medan andra påpekade att de gärna ville utvecklas mer. Sammanfattningsvis förekom liknande tankar till innebörden av begreppet genus, men visade på variationer i hur förskollärarna uppfattar deras arbete inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)