”Man behöver en viss stimulans för att vara motiverad” : En intervjustudie av svenska elitidrottande kvinnors syn på interna och externa motivationsfaktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Motivation beskrivs i flera tidigare studier som ett komplext begrepp, vilket har ökat intresset till denna studie att undersöka hur kvinnliga atleter beskriver uttrycket motivation. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur svenska kvinnliga elitidrottare beskriver interna respektive externa motivationsfaktorer. Studien har utförts genom intervjustudie med nio kvinnliga före detta elitidrottare som bedrivit idrott på en nationell elitnivå. Valet av att använda inaktiva atleter eller atleter som har trappat ner grundades i att forskarna sökte personer med ett perspektiv till de aktiva åren. Teorin Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation har använts till hjälp för att analysera och sätta kvinnornas svar i perspektiv till teorins personlighetsnivåer. I studiens resultat framkom det att kvinnorna ansåg, för att utöva elitidrott var interna motivationsfaktorer av större vikt än externa motivationsfaktorer. Avslutningsvis visade studiens resultat att kvinnliga elitidrottare är väl medvetna om motivation, att det är ett komplext begrepp och att det är svårt att definiera. Respondenterna visade på att motivationen behövdes för att utveckla sin idrottsliga prestation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)