Ungas internet- och kollaborativa konsumtion i Sverige: En jämförelse av vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, konsumtionsbeteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Internetkonsumtion med frakt utgör en konsumtionsform som har eskalerat i Sverige. Även om detta konsumtionsbeteende inte är miljövänligt är det samtidigt förankrat med kollaborativ konsumtion. Med tanke på att studier saknas där dessa konsumtionsbeteenden jämförs, syftar denna studie därför till att jämföra vad som predicerar ungas intention till, och deras skattade, internetkonsumtion (med frakt) och kollaborativa konsumtion i Sverige. De faktorer som studeras är attityder, subjektiv norm, upplevd beteendekontroll, intention och beteende, vilka utgör grunderna i den applicerade teorin ”Theory of Planned Behavior”. Dessutom är den additionella faktorn värderingar (altruism respektive egoism) vald som prediktor för både ungas intention till och deras skattade konsumtionsbeteende. Studien genomfördes genom en enkätundersökning i Sverige, där 72 gymnasieelever deltog. Resultatet visade att attityder utgjorde den faktor som predicerade ungas intention till både internetkonsumtion och kollaborativ konsumtion, medan subjektiv norm och upplevd beteendekontroll enbart predicerade ungas intention till internetkonsumtion. Värderingar predicerade inte ungas intention till något av konsumtionsbeteendena. När det gäller ungas skattade internet- och kollaborativ konsumtion predicerades dessa av både intention och egoistiska värderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)