Hantering av utmaningar med molnbaserade affärssystem : En studie om molnbaserade affärssystemsutmaningar och hur IT-konsulters roll kommer att förändras

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Författare: Rikard Ekengren; Jakob Nilsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Molntjänster är en trend som påverkar kundorganisationer i allt större utsträckning ochanses vara framtiden för hur IT-tjänster konsumeras. Tidigare studier visar på åtskilligautmaningar med molnbaserade affärssystem. Dessa utmaningar behandlar främstkundorganisationer och affärssystem samt berör aspekter såsom funktionalitet,kostnader och anpassning. Något som är mindre utforskat är hur IT-konsulters rollförändras av den tekniska utvecklingen där affärssystem blir allt mer molnbaserade.Studiens syfte har därför varit att ta fram rekommendationer för hur utmaningar medmolnbaserade affärssystem kan hanteras av IT-konsulter. Med hjälp av en datadriventematisk analys har flera utmaningar för IT-konsulter identifierats. Studiens slutsatserhar bidragit med rekommendationer kring följande teman av utmaningar: Kundorganisationers behov och integration; Kompetensutveckling; Kommunikation;Digitala plattformar och Systemleverantörsrelation. De olika utmaningarna hanteras påmånga olika sätt. Bland annat kan IT-konsulter skriva servicenivåavtal medsystemleverantören för att säkerställa tillgång till delar i affärssystemet de anser varanödvändiga. De behöver också vara medvetna om nya tekniker såsom low-codeutvecklingsverktyg. Enligt studien har IT-konsulter en förändrad roll att inta framöver iarbetet med molnbaserade affärssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)