Tillsammans är vi trygga : En kvantitativ studie om den feministiska identitetens inverkan på unga kvinnors upplevda trygghet i ett samhälle präglat av sexuella trakasserier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Sexuella trakasserier är inget nytt fenomen, men efter #metoo-rörelsens framfart kom världshälsoproblemet i en helt ny dager. Forskning visar att känslan av trygghet påverkas markant efter att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier, samt även att kvinnor som identifierar sig som feminister hanterar trakasserierna bättre än andra efter en utsatthet. Denna studie ämnar undersöka om feministisk identitet kan tjäna som skydd att bibehålla en känsla av trygghet i ett samhälle präglat av sexuella trakasserier. I studien deltog flickor (n =27) som studerade på gymnasiet hördes via en webbaserad självbyggd enkät som legat till grund för studiens data. Korrelationstestning har genomförts mellan de olika variablerna Upplevt problem av sexuella trakasserier, feministisk identitet, upplevd trygghet och kännedom om #metoo. Resultaten visar dock inget samband mellan feministisk identitet och känslan av trygghet, eller uppfattningen av problemet sexuella trakasserier. Däremot signifikant samband mellan uppfattningen av problemet sexuella trakasserier och upplevd trygghet i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)